Activity

 • Bekker Edwards posted an update 3 months, 1 week ago

  Infak adalah isti­­lah dalam Islam yang bermanfaat pemberian / amal seseorang kepada manusia lain secara su­­ka bersedia, seperti contohnya mengeluarkan har­ta dengan petunjuk mencari ridho dari Allah SWT. Tapi sedekah seorang diri artinya raya, ti­dak hanya mengeluarkan harta. Nabi Muhammad SAW mengeluarkan bahwa: “Se­ga­la bentuk kemanjuran adalah sedekah” (HR Muslim).

  Anjuran dalam bersedekah untuk kaum Muslimin juga terdapat di Alquran, ialah: ‘’Tidak terdapat kebaikan di dalam kebanyakan bi­si­kan-bisikan mereka, kecuali bisikan-bisikan atas orang yang menyuruh (manusia) mem­be­ri bantuan, atau mengamalkan ma’ruf atau menga­da­kan perdamaian di antara khalayak. Dan ba­rang­siapa yang berbuat demikian soalnya men­cari keridhaan Allah, maka kelak Aku akan memberi kepadanya pahala yang luas. ’’

  sedekah-sedekahManfaat bersedekah juga banyak. Pertama se­per­ti yang sudah dijelaskan di dalam Kitab alquran: “Orang-orang yang menafkahkan har­ta­nya di malam dan di siang hari secara ter­sem­bunyi dan terbuka, maka mere­ka mendapat pahala di sosok Tuhannya. Tidak ada kekhawatiran terhadap mereka dan tidak (pula) mereka bersedih hati. ”

  Kedua, Nabi Muhammad juga SAW ber­sab­da: “Bersegeralah bersedekah, pokok ba­la bencana tidak pernah bisa mengikuti sede­kah (HR Imam Baihaqi). ” Ketiga, “Sedekah da­pat menghapus dosa sebagaimana larutan me­ma­damkan api (HR Tirmidzi). ” Keempat, Men­da­pat panji-panji di tarikh kiamat. Rasulullah SAW bersabda, “Seorang yang bersedekah de­ngan tangan kanannya, ia menyengapkan amal­nya ini sampai-sampai tangan kirinya tidak menge­tahui apa yang disedekahkan oleh ta­ngan kanannya (HR. Bukhari). ”

  Namun menzakatkan pun pun ada sistem cara­nya supaya sedekah yang diberikan luar biasa da­pat memerankan amal yang baik. Beramal ha­rus daripada hasil yang halal, segala perkara ataupun uang yang kita sedekahkan kepada golongan yang mencita-citakan mesti berisi daripada kinerja yang halal. Karena, pemberian yang halal akan meng­gu­gurkan dosa serta mendatangkan pahala. Seki­ranya seseorang bersedekah dengan harta yang haram, dia tidak akan memperolehi seba­rang kebaikan kecuali hukuman kerana melepaskan se­­sua­tu yang haram kepada orang unik.

  Sedekah dengan niat yang ikhlas. Maksudnya ada­lah sedekah dengan seikhlas hati, meski mengung­kit, mengomeli, membidas dan menyakiti hati manusia yang nampi sedekah soalnya per­bua­tan berikut haram dan akan merosakkan niat ber­se­­dekah. Dalam Surah Al-Baqarah butir 264 ber­mak­sud, Allah sudah membandingkan manusia yang meninggikan dalam kebajikan sedekahnya se­per­­ti “Batu reka yang terjumpa tanah diatasnya, kemu­dian batu itu ditimpa hujan lebat. Setelah hujan re­da, karang itu sungguh licin serta tiada lagi tanah dalam atas­nya. Demikian juga beserta orang yang kafir & riak. Tersebut gagal menelan satu tanda mata pa­ha­la dari apa yang telah diusahakan. Serta ingatlah bahawa Allah tidak akan memberi pe­tun­juk kepada kaum kafir. ”

  Terakhir, sedekah untuk menulenkan diri dan har­ta. Surah Al-Taubah ayat 103 mengutarakan ba­ha­wa, “Ambil sedekah dari harta mereka un­tuk menebas dan menerangkan mereka, serta doakanlah itu. Sesungguhnya doa kau ini menjadi keamanan hati itu. Allah Nian Mendengar sedang Maha Mengetahui. Ayat berikut mewakili 2 perkara terpenting iaitu jasad yang harus disedekahkan serta sebab dalam bersede­kah. Sedekah bertujuan menebas jiwa dan har­ta yang dimiliki. ”

  Sedekah meski sekadar memberi, amalan itu mempunyai tidak sedikit manfaat yang perlu kalian ke­ta­­hui. Moral sedekah tak hanya dirasakan oleh penerima atau kelompok yang member beri sedekah, na­mun

  manfaat sedekah itu juga bisa kita ra­sa­kannya. Amalan infak sangat digalakkan da­lam Islam, karena kalian mampu memberikan ke­se­nangan serta kebahagiaan kepada pihak yang me­mer­lukan. Sungguh lagi lawan golongan yang betul-betul merindukan bantuan.